วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการ สอนทฤษฎีดนตรี

โครงการ "สอนทฤษฎีดนตรี"

หลักการและเหตุผล
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เป็นการถวายคำภาวนารูปแบบหนึ่งในพิธีกรรมคาทอลิก เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดกำลังความสามารถ ความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรีจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คริสตชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการขับร้องหรือเล่นดนตรีเพื่อสรรเสริญพระองค์ สมกับพรสวรรค์ที่พระองค์ให้เรามา
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์สามเณราลัยแสงธรรม จึงคิดโครงการสอนทฤษฎีดนตรีให้กับผู้สนใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน สามารถอ่านโน๊ตดนตรีและนำไปขับร้องได้

วัตถุประสงค์:
1.เพื่อให้สามเณรพัฒนาศักยภาพของตนในด้านการขับร้อง
2.เพื่อให้สามเณรมีความรู้ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน: บร.ยอห์น วัชรพล กู้ชาติ

กลุ่มบุคคลเป้าหมาย: สามเณรใหญ่แสงธรรม

ระยะเวลา: ตลอดปีการศึกษา 2012

สถานที่ดำเนินการ: ห้องรับแขก อาคาร 2  สามเณราลัยแสงธรรม

ตารางเวลาการเรียน: ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00-21.00 น.MV Ave Maria


บทเพลง Ave Maria 

ที่ขับร้องโดย

สามเณร ชั้นปี 1 

มอบเป็นของขวัญให้แด่ คพ.มิเกล 

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครับ