แผนผังโครงสร้าง

คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม 
ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาฯ :
ประธานฯ :
รองประธานฯ :
เลขานุการ :
เหรัญญิก :


แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

 1.ฝ่ายขับร้อง : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสามเณรทางด้านการขับร้องและทฤษฎีดนตรี
    1.1 หน่วยงานขับร้อง : ซ้อมขับร้องบทเพลงทางศาสนาให้กับสามเณรใหญ่ทุกเย็นวันพุธ
    1.2 หน่วยงานดูแลออร์แกนและผู้เล่นดนตรีในพิธีกรรม : ดูแลและจัดหาผู้เล่นออร์แกนในโบสถ์
    1.3 หน่วยงานหนังสือเพลง : ดูแลหนังสือเพลงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
    1.4 หน่วยงานเขียนโน๊ต : บริการเขียนโน๊ตดนตรีของแต่ละบทเพลง

 2.ฝ่ายผลิต : ส่งเสริมการประพันธ์บทเพลงทางศาสนาเพื่อใช้ในงานอภิบาล
    2.1 หน่วยงานห้องบันทึกเสียง : จัดทำอัลบั้มบทเพลงทางศาสนา
    2.2 หน่วยงานจัดประกวดและเพลงสร้างสรรค์ : คัดสรรหาบทเพลงเกี่ยวกับศาสนาที่ประพันธ์ขึ้นใหม่
    2.3 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร : พัฒนาศักยภาพสามเณรทางด้านการเล่นดนตรี


 3.ฝ่ายจัดจำหน่าย : จัดจำหน่ายและเผยแพร่บทเพลงทางศาสนาที่ประพันธ์ขึ้นออกสู่สังคม
    3.1 หน่วยงานจัดจำหน่าย : จัดจำหน่ายอัลบั้มที่จัดทำขึ้นตามสถานที่ต่างๆ
    3.2 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิตของคณะอนุกรรมการฯ
    3.3 หน่วยงานปฏิคมและถ่ายภาพ : อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และบันทึกอนุทินประจำปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น