สมาชิกคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
ปี 2014

ฝ่ายบริหาร (Administration)

คุณพ่อที่ปรึกษา         :     คพ. เชษฐา  ไชยเดช

สามเณรที่ปรึกษา       :     บร.พลาพล  ลิ้มสุธาโภชน์ 

     
                                    บร.อุดม  ดีเลิศประดิษฐ์ 

                                     บร.ณัฐพงษ์  แสนสุริวงศ์

    
ประธาน                    :    บร. สุทธิพงษ์  สุขสำราญ
     
รองประธาน               :    บร. ศรศักดิ์  เจริญสุขทวีพูน    

เหรัญญิก                   :    บร. ประธาน  ตันเจริญ

เลขานุการฯ                :    บร.วรัญญู  นางาม
        
ผู้ช่วยเลขานุการฯ       :     บร. อิทธิศักดิ์  กิจสกุล 

ฝ่ายขับร้อง (Choir)

        หัวหน้าฝ่าย : บร.วรวุฒิ มาหา  
        ที่ปรึกษาฝ่าย :บร.อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
เขียนโน้ตเพลง                            
       บร. ภัควัต  หยึกประเสิรฐ
หนังสือเพลง
       บร.รัฐพล  งามอัชฌา
       บร.ศีลวัตร  ดาลุนพัน
ซ้อมขับร้องและกลุ่มนักขับ         
       บร.สมศักดิ์  ตู้สำราญ
       บร.ณัฐชัย  อิ่มไพร
       บร.สาโรจ  เมธีพิทักษ์กุล
ดูแลออร์แกน / ผู้เล่นในพิธีกรรม  
       บร.วรวุฒิ  มาหา

ฝ่ายผลิต (Production)

        หัวหน้าฝ่าย :บร.วรัญญู นางาม
        ที่ปรึกษาฝ่าย :บร.พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์
ห้องบันทึกเสียง 
        บร.พัฒน์พงษ์  แซ่ฟรุ้ง    
        บร.สมพล  วิเศษเธียรกุล
การพัฒนาบุคลากร และรวบรวมผลงานฯ
       บร. เอกพงษ์  สุวิชากร                      

ฝ่ายจัดจำหน่าย (Marketing)                       

       หัวหน้าฝ่าย : บร.ขวัญชัย นาอุดม 
       ที่ปรึกษาฝ่าย : บร.ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์
ประชาสัมพันธ์ 
       บร.วิชชุกรณ์  ลิขิตธรรม
       บร.ณัฐนันท์  ปัญจะ
จัดจำหน่าย 
       บร.ขวัญชัย  นาอุดม 
       บร.ณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี 
       บร.ศุภวัฒน์  วงศ์มาแสน 
       บร.นนท์ชัย  ริทู 
       บร.อัครนนท์  กิจเจริญ
บันทึกภาพ / ปฏิคม 
       บร.อภิสิทธิ์  กิจเจริญ 
       บร.พิสิทธิ์  ยอแซฟ
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
ปี 2013


ที่ปรึกษาฯ : บาทหลวงเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร
                     บร.ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

                       บร.สเทเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย
                     บร.ฟรังซิสเซเวียร์ นิรุจต์ วงศ์แจ่ม


ประธานฯ : บร.เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

รองประธานฯ : บร.มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์

เลขานุการ : บร.ชัยธวัช   ธีรานุสนธิ์

เหรัญญิก : บร.เปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์     
1.ฝ่ายขับร้อง :
 
  1.1 หน่วยงานขับร้อง : 

           บร.สุทธิพงษ์   สุขสำราญ
           บร.ประธาน   ตันเจริญ ,  

           บร.ยอห์นบัปติส ศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ

           บร.เปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ    1.2 หน่วยงานดูแลออร์แกนและผู้เล่นดนตรีในพิธีกรรม : 

           บร.เปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง    
           บร.มัทธิว วรวุฒิ   มาหา


    1.3 หน่วยงานหนังสือเพลง : 
           บร.ยอห์นบอสโก รัฐพล งามอัชฌา
           บร.ณัฐชัย   อิ่มไพร
           บร. พิสิทธิ์   ยอแซฟ
 
    1.4 หน่วยงานเขียนโน๊ต : 
           บร.เปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง
           บร.เปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ


 2.ฝ่ายผลิต :
    2.1 หน่วยงานห้องบันทึกเสียง : 
           บร.คริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ , 
           บร.เปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

    2.2 หน่วยงานรวบรวมผลงาน และประสาานงานทางวิทยาลัย
           บร.ดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว
         

    2.3 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร : 
            บร.ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

 3.ฝ่ายจัดจำหน่าย : 
    3.1 หน่วยงานจัดจำหน่าย : 
          บร.ศรศักดิ์   เจริญสุขทวีพูล(เชียงใหม่)
          บร.ฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนากุล (สุราษฏ์) , 
          บร.นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี (โคราช) ,
          บร.เยอร์ราดร์ ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร (อุดร) ,  
          บร.ฟรังซิสโก อรรถพล พงษ์สวัสดิ์ (จันท์) , 
          บร.เปโตร ศิลวัตร ดาลุนพัน (ท่าแร่) , 
          บร.ดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน (อุบล) , 
          บร.คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู (เชียงใหม่) 

    3.2 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ : 
          บร.เยโรม สมสุข   หทัยภัสสร  ,
          บร.ยอแซฟ วิชชุกรณ์ ลิขิตธรรม ,
          บร.เอเตียนกือโนส์ ณัฐนันท์ ปัญจะ

    3.3 หน่วยงานปฏิคมและถ่ายภาพ : 
          บร.อัลฟอนโซ อภิสิทธิ์ กิจเจริญ
          บร. มาระโก อิทธิศักดิ์   กิจสกุล
          บร. ณัฐชัย   อิ่มไพร
          บร.พิสิทธิ์   ยอแซฟ 
 

คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
ปี 2012


ที่ปรึกษาฯ : บาทหลวงเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร

                  บร.ยอห์น วัชรพล กู้ชาติ

                  บร.ยออากิม ธนายุทธ ผลาผล

                  บร.เปาโล วรเมธ มาหนูประธานฯ : บร.ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

รองประธานฯ : บร.เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

เลขานุการ : บร.มัทธิว วรวุฒิ มาหา

เหรัญญิก : บร.สเทเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย


 
1.ฝ่ายขับร้อง :
 
  1.1 หน่วยงานขับร้อง : 

          บร.เปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ , 

          บร.ยอแซฟ ณัฐวุฒิ ทับทอง ,  

          บร.ยอห์นบัปติส ศิรวิชย์ เก็งพานิชย์ , 

          บร.เปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ    1.2 หน่วยงานดูแลออร์แกนและผู้เล่นดนตรีในพิธีกรรม : 

          บร.ดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว , 
          บร.เปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง    

    1.3 หน่วยงานหนังสือเพลง : 
          บร.มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ , 
          บร.นิโคลัส ตะวัน สหายแก่น ,
          บร.ยอห์นบอสโก รัฐพล งามอัชฌา
 
    1.4 หน่วยงานเขียนโน๊ต : 
          บร.ยออากิม ธนายุทธ ผลาผล


 2.ฝ่ายผลิต :
    2.1 หน่วยงานห้องบันทึกเสียง : 
          บร.ยอห์นบัปติส กฤษฎา ลิ้มเฉลิม , 
          บร.คริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ , 
          บร.เปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

    2.2 หน่วยงานจัดประกวดและเพลงสร้างสรรค์ : 
          บร.ยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม

    2.3 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร : 
          บร.ยอห์น วัชรพล กู้ชาติ

 3.ฝ่ายจัดจำหน่าย : 
    3.1 หน่วยงานจัดจำหน่าย : 
          บร.ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร (กทม) , 
          บร.ฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนากุล (สุราษฏ์) , 
          บร.นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี (โคราช) ,
          บร.เยอร์ราดร์ ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร (อุดร) ,  
          บร.ฟรังซิสโก อรรถพล พงษ์สวัสดิ์ (จันท์) , 
          บร.เปโตร ศิลวัตร ดารุณพัน (ท่าแร่) , 
          บร.ดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน (อุบล) , 
          บร.คริสโตเฟอร์ นนท์ชัย ริทู (เชียงใหม่) 

    3.2 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ : 
          บร.ฟรังซิสเซเวียร์ นิรุจต์ วงศ์แจ่ม , 
          บร.หลุยส์ วรัญญู นางาม , 
          บร.เยโรม หทัยภัสสร สมสุข ,
          บร.ยอแซฟ วิชชุกรณ์ ลิขิตธรรม ,
          บร.เอเตียนกือโนส์ ณัฐนันท์ ปัญจะ (Web Master)  

    3.3 หน่วยงานปฏิคมและถ่ายภาพ 
          บร.ยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร , 
          บร.เปาโล พรสถิตย์ สุขเกษม ,
          บร.อัลฟอนโซ อภิสิทธิ์ กิจเจริญ 

1 ความคิดเห็น: